Asbest Eraf Zonnepanelen Erop

Medio oktober ondertekent de Provincie Limburg, samen met de andere 11 provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het convenant stimuleringsregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Hiermee stelt de Provincie een bedrag van € 1.365.000,- beschikbaar voor het saneren van asbestdaken van agrarische gebouwen.

Een agrarische onderneming kan alleen in aanmerking komen voor subsidie wanneer de vernieuwde daken van zonnepanelen worden voorzien. Hiermee worden twee vliegen in een klap geslagen: het voor de gezondheid mogelijke risicovolle asbest wordt gesaneerd en de agrarische ondernemer gaat duurzame energie produceren. Met deze financiële injectie wordt de sanering van asbestdaken bespoedigd. Daarnaast past het plaatsen van zonnepanelen prima bij het verdergaand verduurzamen van de landbouw.

 Na het tekenen van het convenant wordt samen met de andere provincies een gemeenschappelijke (model) subsidieregeling opgesteld. Vervolgens gaat elke provincie apart de regeling door Gedeputeerde Staten laten vaststellen, waarna begonnen kan worden met de uitvoering. Voor de Provincie Limburg gebeurt dit naar verwachting in het begin van 2013.

In de regeling zal worden aangegeven welke activiteiten voor welke subsidiebedragen in aanmerking komen en de wijze waarop de subsidie beschikbaar komt. Wel is duidelijk dat geld uit de nieuwe regeling uitsluitend gebruikt kan worden voor het verwijderen van asbest.

Meer info/advies of een vrijblijvende offerte, neem contact met ons op.